Haga Ziekenhuis

Nieuwsoverzicht

9 november 2018

Huisartsenbulletin november 2018

Zorgdebat LangeLand Ziekenhuis inspireert tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek

Dinsdag 30 oktober organiseerde het LangeLand Ziekenhuis een besloten Zorgdebat ter ere van ons dertigjarig bestaan. Aanwezig waren onder meer burgemeester Charlie Aptroot, wethouder Zorg Ingeborg ter Laak, de heer Ernst van Koesveld, directeur zorgverzekeringen van het ministerie van VWS en onze bestuursvoorzitter Martin van Rijn. Daarnaast waren diverse huisartsen aanwezig, de directies van zorgorganisatie Fundis en de landelijke organisatie voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, de voorzitter van onze Cliëntenraad, onze directie en een aantal van onze eigen specialisten.

Hoofdlijnenakkoord

Dit brede gezelschap debatteerde, in aanwezigheid van zo’n tachtig belangstellenden, over de opdrachten uit het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg. Dit akkoord omvat onder meer een afspraak over miljardenbesparing in de zorg. Deze moeten we met name realiseren door kritischer dan ooit te kijken naar welke zorg we leveren op welke plaats. Dit vergt vanzelfsprekend steeds intensievere samenwerking tussen de diverse zorgverleners, waarvan we in Zoetermeer al een aantal goede voorbeelden kennen.

Perspectieven

De vele perspectieven op het onderwerp zorg inspireerden tot een nieuwe kijk op de kerntaken van alle zorgverleners. Welke patiënten komen naar ons ziekenhuis, die elders beter op hun plek zouden zijn? Hoe kunnen we dit in een vroeg stadium achterhalen? Hoe leggen we meer nadruk op preventie, mantelzorg en zelfredzaamheid? Rondom deze thema’s werd het woord aandacht veelvuldig genoemd. Veel zogenaamd acute zorg blijkt toch vrij goed voorspelbaar te zijn wanneer we ons goed verdiepen in ervaringscijfers. Sommige ouderen trekken te laat aan de bel waardoor problemen groter worden dan nodig. En soms blijkt de aard van een klacht niet medisch te zijn, maar heeft deze eerder te maken met bijvoorbeeld sociaal isolement. Volgens huisarts Jorien Sneider werpt meer gesprekstijd in haar spreekkamer op de lange duur de nodige vruchten af, als het gaat om het achterhalen van de best passende zorg en echt welzijn voor haar patiënten.

Bevlogen

Heel duidelijk kwam naar voren dat we als zorgverleners kwaliteit van zorg en het belang van de patiënt nog altijd voorop hebben staan. De opdracht die er ligt om nog efficiënter te werken is helder en kunnen we juist in Zoetermeer heel goed ter hand nemen. We hebben met het LangeLand Ziekenhuis immers al de nodige ervaring met kritisch kijken naar processen en manieren om steeds efficiënter te werken. We werken met elkaar in een overzichtelijk ziekenhuis met korte lijnen, waar volgens een aantal sprekers het familiegevoel goed merkbaar is.
Heel gunstig is bovendien dat onze Zoetermeerse huisartsen verenigd zijn in de Stichting Gezondheidszorg Zoetermeer. Dit vergemakkelijkt het contact met de eerstelijn. Ook met partners zoals Fundis lopen op dit moment al succesvolle voorbeelden van samenwerking, bijvoorbeeld met onze Spoedeisende Hulp. We hebben bovendien onlangs een transitieteam in het leven geroepen, met de opdracht om steeds meer zorg naar de juiste plaats te brengen, zodat wij nog meer patiënten kunnen helpen die daadwerkelijk onze ziekenhuiszorg behoeven.

Arbeidsmarkt

Een andere uitdaging, die samenhangt met de goede zorg op de juiste plek, is de krapte op de arbeidsmarkt voor zorg. Twee studenten hbo-verpleegkunde van ons ziekenhuis, Denise Koop en Eva Jans, gingen hiervoor het debat aan en belichtten het werken in de zorg vanuit hun perspectief. Naar aanleiding hiervan ontstonden interessante ideeën rondom zelfstandig roosteren en meer inbreng door verpleegkundigen over te verrichten onderzoeken bij patiënten.
Het debat was al met al succesvol en inspirerend. We kijken uit naar nieuwe initiatieven in samenwerking met al deze partijen, waarvoor op deze avond mogelijk de eerste ideeën zijn ontstaan.

 

Toegangstijd Cardiologie LangeLand Ziekenhuis

Eén van de cardiologen van het LangeLand Ziekenhuis is helaas al enige tijd niet beschikbaar wegens ziekte. De vakgroep Cardiologie stelt alles in het werk om vervanging te vinden, waarop momenteel nog geen concreet zicht is. Daarnaast breiden de zittende cardiologen hun spreekuren uit en krijgen zij ondersteuning van cardiologen uit de Reinier Haga Groep. Dit is echter onvoldoende om alle werkzaamheden van de uitgevallen collega op te vangen. De toegangstijden zijn en blijven op dit moment daarom langer dan u al was gewend.
Vanzelfsprekend kent de vakgroep Cardiologie verkorte toegangstijden voor patiënten die sneller een afspraak nodig hebben. We verzoeken u vriendelijk deze alleen aan te vragen wanneer dit strikt noodzakelijk is, omdat ook deze plaatsen beperkt zijn.

De suggestie is daarnaast om van uw patiënt terugkoppeling te vragen over de datum. Indien de patiënt een afspraak krijgt, die later valt dan wat u verantwoord vindt, kunt u in overleg kiezen voor een andere oplossing. Overweegt u in dat geval bijvoorbeeld een doorverwijzing naar het HagaZiekenhuis, dat voor cardiologie op dit moment kortere toegangstijden heeft.

 

Schildklierablatie beduidend minder belastend

Het LangeLand Ziekenhuis is begin dit jaar succesvol gestart met schilklierablatie. Interventieradioloog Klink voert de ingreep uit: “Deze is minder belastend dan een operatie en biedt zeer goede resultaten.”
De behandeling is in opkomst, maar wordt nog lang niet overal in Nederland uitgevoerd. Normaalgesproken wordt een reguliere operatie uitgevoerd. Sommige patiënten willen dat liever niet, of het is voor hen te belastend. Wanneer het gezwel te groot wordt, kan het problemen met de ademhaling veroorzaken of valt het erg op. Schildklierablatie, ook wel radiofrequente ablatie (RFA) genoemd, is dan een goed alternatief voor een operatie.

Nauwe samenwerking

Nauwe samenwerking tussen specialismen maakt de behandeling mogelijk. Dat begint bij internist Carolien Boot. Zij beoordeelt de patiënt en stelt vast of er een behandeling nodig is. Vervolgens overlegt een multidisciplinair team over de behandelopties: met medicijnen, een operatie of RFA. Is er een ingreep nodig, dan stelt chirurg Marjolein van der Eb vast of de patiënt voor een reguliere operatie of RFA in aanmerking komt. RFA wordt onder sedatie uitgevoerd. Patiënten zijn tevreden met het resultaat en de ervaringen zijn erg goed.

 

Oogzorg aan Europaweg

Sinds enige tijd levert onze vakgroep Oogheelkunde ook zorg aan de Europaweg, in het gebouw waarin ook onze Huidkliniek is gevestigd. De reden voor deze uitbreiding was de grote toestroom van patiënten, met lange wachttijden tot gevolg. Dankzij de grotere ruimte is het mogelijk om de zorg nog beter in te richten. Op termijn willen we met zogenaamde ‘straatjes’ gaan werken, wat een enorme logistieke vooruitgang betekent in de organisatie van de polikliniek.
Op dit moment worden er al veel spreekuren met intra-oculaire injecties gedaan. Mede dankzij de komst van onze nieuwe collega Aron Kwak zijn bovendien de wachttijden, met name voor cataracten, inmiddels fors teruggebracht.

De ruimte aan de Europaweg is rustig, wat door patiënten erg gewaardeerd wordt. Spreekuren zijn er op dit moment op maandag, dinsdag en donderdag. Hier worden nu alleen nog maar nieuwe patiënten gezien. Patiënten die al onder regelmatige controle staan blijven voorlopig nog in het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan.
Het is goed om uw patiënten te attenderen op de nieuwe locatie aan de Europaweg, zodat zij niet gewoontegetrouw naar onze hoofdlocatie gaan. Vanzelfsprekend krijgen zij hierover ook alle informatie tijdens het maken van de afspraak.

Plastische ooglidchirurgie

Onze oogarts Ymke Bartlema heeft zich gespecialiseerd in de plastische ooglidchirurgie, voor onder meer ooglidpathologie zoals ptosis, brow ptosis, ectropion en natuurlijk ook de blepharochalasis. Ymke is tevens lid geworden van het Dutch Orbital Society en werkt samen met dr. Pigeaud uit de VU en het OZR. U kunt uw patiënten doorverwijzen via Zorgdomein, via het B-consult.

 

LangeLand Dag 31 januari

Op 31 januari as organiseren we weer de jaarlijkse LangeLand Dag, met deze keer als thema: ‘Samen brengen we het tot een goed einde’. Deze altijd weer drukbezochte dag wordt georganiseerd voor alle huisartsen in onze regio. Het doel is wederzijds kennismaken én kennis uitwisselen met de specialisten van ons ziekenhuis.
Ín het middagprogramma kunt u kiezen uit een aantal workshops over communicatie en zorg tijdens de laatste levensfase bij respectievelijk hartfalen, nierfalen, longfalen en Parkinson.
Uiteraard is er ook een aansluitend avondprogramma met diner en een aantal korte presentaties.
Wij hopen u graag weer bij deze praktische middag en het avondprogramma te begroeten. Noteert u de datum in uw agenda!

Fractuurpreventiepoli (FPP)

Dit najaar is in het LangeLand Ziekenhuis gestart met een Fractuurpreventiepoli. Na een fractuur krijgen patiënten ouder dan 50 jaar een uitnodiging voor deze poli. Dit gaat via een verwijzing van de behandelend orthopeed of chirurg. Deze nazorg richt zich op de diagnostiek naar osteoporose en de vermindering van het valrisico. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst en een DEXA-scan. Vervolgens vinden aanvullende vragen en een uitslaggesprek plaats en zo nodig start een behandeling. Dit alles gebeurt in een one-stop-shopmodel door twee verpleegkundig specialisten. Zij werken hierbij samen met een internist-endocrinoloog en een geriater.
In het LangeLand Ziekenhuis wordt gewerkt volgens het model van de goed draaiende Fractuur- en osteoporosepoli van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Bij onze Fractuurpreventiepoli zal de focus iets meer liggen op valpreventie.

Patiënten met een incidente fractuur lopen verhoogde risico’s op een volgende fractuur. Zo geeft een wervelfractuur bij ouderen een drie- tot vijfmaal verhoogd risico op een volgende wervelfractuur en een 12x verhoogd risico op andere fracturen. 20% van de postmenopauzale vrouwen met een incidente fractuur ontwikkelt binnen een jaar een nieuwe wervelfractuur. En zo is het absolute risico op een volgende fractuur bij ouderen sterk verhoogd; de helft treedt op binnen twee tot drie jaar.

Vanuit wetenschappelijk onderzoek is bekend, dat een kwart van de patiënten ouder dan 50 jaar met een fractuur na een laag energetisch trauma (=val) osteoporose blijkt te hebben. Een kwart van hen heeft secundaire osteoporose. Bovendien is ook het risico op nieuwe valpartijen na een eerste val sterk toegenomen. Er zijn steeds meer mogelijkheden voor de medicamenteuze behandeling van osteoporose; naast de bisfosfonaten, zoals alendroninezuur, zijn er inmiddels meerdere andere opties. Ook leefstijlfactoren zullen aandacht krijgen.
Onze regio scoorde tot nu toe onder de benchmark ten aanzien van diagnostiek naar osteoporose. De intentie is dat dit vanaf 2019 duidelijk verbeterd zal zijn.

Het behoeft geen betoog dat wervelfracturen, heupfracturen en ook andere fracturen grote impact hebben op functionaliteit, kwaliteit van leven, levensverwachting en zorgvraag. De verwachting is dat systematische casefinding de incidentie van fracturen op termijn kan halveren hetgeen grote gezondheidswinst voor de patiënten in Zoetermeer gaat betekenen.

 

Sneltest influenza

Vanaf heden is het mogelijk om een sneltest respiratoire virussen te doen op onze Spoedeisende Hulp. Het betreft een reguliere point of care test, die middels een real-time PCR 19 verschillende micro-organismen kan testen op respiratoir materiaal (keel- en nasofaryngeale wattenstok). Het betreft virussen, o.a. influenzavirus A/B en RS-virus en atypische bacteriële verwekkers, o.a. Mycoplasma pneumoniae en Chlamydia pneumoniae.

Deze test wordt gebruikt in het kader van de CAPNEXT studie (UMCU) bij patiënten (>18 jaar) met community acquired pneumonie (CAP), die via de SEH opgenomen worden op een verpleegafdeling. Zo kan veel sneller vastgesteld worden of patiënten een infectie met één van deze verwekkers hebben. In het influenza seizoen zal deze test ook gebruikt gaan worden om snel het influenzavirus aan te tonen bij patiënten, zodat meteen duidelijk is welke patiënten in isolatie opgenomen moeten worden.

 


Allergieonderzoek in bloed

Sinds 29 oktober wordt de allergiediagnostiek bepaald in het laboratorium in Delft op Siemensapparatuur. De kwantitatieve uitslagen van de allergenen zijn vergelijkbaar en de interpretatie wijzigt niet voor u. Wel verandert de samenstelling van het pakket allergiescreening kind en kunnen het fruitmengsel en notenmengsel 2 niet meer worden aangeboden. De frequentie van aanvragen van de mengsels is laag. Geadviseerd wordt om middels de anamnese alleen gericht losse allergenen aan te vragen in plaats van mengsels. Zorgdomein wordt voor u aangepast voor de aanvraag van deze mengsels en losse allergenen.

We blijven naast de standaard allergiediagnostiek de mogelijkheid bieden om componenten van allergenen te analyseren. De prevalentie van voedselallergie lijkt jaarlijks gestaag toe te nemen. Voedselallergie wordt bij een groot deel secundair veroorzaakt door een eerder ontstane inhalatieallergie, met name voor berkenpollen. Bij dit type voedselallergie is er vaak sprake van milde klachten zoals het oraalallergiesyndroom (OAS) en zelden zijn er ernstige klinische reacties. Differentiatie tussen primaire en secundaire sensitiviteit kan gemaakt worden door analyse van specifieke componenten van het allergeen. Onderscheid maken tussen primaire en secundaire sensibilisatie voor klinisch relevante allergenen heeft consequenties voor het volgen van een levenslang dieet en voor eventuele mogelijkheden van desensibilisatietherapie. Op dit moment bieden we componentanalyse aan voor pinda, hazelnoot en soja. Dit wordt binnenkort uitgebreid met andere allergenen zoals kippeneiwit, appel, walnoot, perzik, melk, tarwe en cashewnoot. De mogelijkheid van componentanalyse wordt u geboden indien positieve allergieuitslagen daartoe aanleiding geven, zichtbaar middels een commentaar van de klinisch chemicus.

Bij vragen over deze wijzigingen kunnen klinisch chemici Michael Bots of Marieke Frasa gebeld worden op (079) 346 2574.

 


Obstructieve longaandoeningen en rookverslaving

Sinds 1 oktober is Ellen Jacobs werkzaam op de polikliniek Longgeneeskunde. Zij is verpleegkundig specialist obstructieve longaandoeningen en rookverslaving.
De verwijzingen die via Zorgdomein binnenkomen worden beoordeeld door een van de (dienstdoende) longartsen. Daarna wordt de patiënt verwezen naar een longarts of naar de verpleegkundig specialist. Ellen behandelt patiënten met klachten van hoesten en/of kortademigheid, verdenking astma of COPD en mensen die willen stoppen met roken. Daarna krijgt de patiënt een afspraak bij de rookstopcoach.

 


Infectiebarometer

Er is momenteel weinig griep in Nederland. In de week van 15 tot en met 21 oktober 2018 (week 42) werden 33 mensen op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten gerapporteerd door de huisarts peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dit ligt onder de epidemische grens van 51 per 100.000 ingeschreven patiënten

Bron : RIVM
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep/Surveillance/Stand_van_zaken_griep


Neemt u voor vragen gerust contact op met de dienstdoende arts-microbioloog, via (079) 3464389.

 

 

Vorig bericht Volgend bericht