;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

 • Huisartsenpost: (079) 343 1600
 • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Nieuwsoverzicht

5 oktober 2015

Huisartsenbulletin oktober 2015

 

LangeLand Ontmoeting XL op 17 november

Regelgeving en registratie verwijzingen tweede lijn

Screenen aan de poort op BRMO/MRSA

14 november glucosemetercontroledag

KNO start avondspreekuur

Nieuwe verwijsmogelijkheden geriatrie

LangeLand behaalt het keurmerk Senior Friendly Hospital

Achmea Pluscertificaat 2015 voor kinderdiabetesteam

Laboratoriumaanvraag bloedprikken polikliniek Bergschenhoek

Nieuwe specialisten

 

Labjournaal

Aandachtspunten voor het digitaal labaanvragen via zorgdomein

Digitaal afnamemateriaal bestellen

Mededeling Bodedienst

Interpretatie calprotectine

  

LangeLand Ontmoeting XL op 17 november

Op 17 november a.s. organiseert het LangeLand Ziekenhuis een extra lange LangeLand Ontmoeting van 16.30 uur tot 20.00, over plotseling collaberen van patiënten. Wat kan de oorzaak zijn en wat kun je er als huisarts praktisch en direct aan doen? Tijdens de LLO ontmoet u de SEH artsen die over het onderwerp vertellen en begeleiden bij de praktische oefeningen. Aangezien de oorzaak en aanpak van collaberen bij kinderen op belangrijk punten afwijkt van volwassenen, wordt dit onderwerp ook vanuit de vakgroep kindergeneeskunde belicht. Aanmelden kan nu al via het intranet van SGZ of via de u toegestuurde uitnodiging.

Terug naar boven

 

Regelgeving en registratie verwijzingen tweede lijn

Omdat er nog regelmatig verwarring bestaat over de noodzaak en geldigheid van een verwijsbrief, zijn de spelregels binnen het LLZ opnieuw geformuleerd en vastgelegd in een protocol. Dit protocol is afgestemd met de huisartsen. Hieronder staan de belangrijkste items die ervoor zorgen dat zowel de eerste lijn (huisartsen) als de tweede lijn (specialisten) de afspraken kennen en op gelijke wijze hanteren.

Hoe lang is een verwijzing geldig?

Geldig vanaf: de datum van uitgifte van de verwijzing door de huisarts.

Geldig tot: het moment dat de behandelend specialist de verdere controle van de patiënt schriftelijk overdraagt aan de huisarts.

Toelichting: Zolang de behandelend specialist de patiënt niet definitief heeft overgedragen naar de huisarts, kan de specialist oneindig vervolgtrajecten blijven openen onder dezelfde zorgvraag (bijv. in het geval van chronische aandoeningen) en is er geen nieuwe verwijsbrief nodig voor die zorgvraag. Voorwaarde daarbij is wel dat in de status duidelijk vermeld staat dat de patiënt binnen een concreet genoemde termijn (bijv. binnen 1,5 jaar) bij de behandelend specialist terug moet komen voor controle.

Wanneer is alsnog een (aanvullende) verwijsbrief nodig?
 • Indien bij een op verzoek van de huisarts uitgevoerd 1elijnsonderzoek blijkt dat aanvullend diagnostisch onderzoek of verdere behandeling door een medisch specialist nodig is, is tóch eerst een verwijsbrief van de huisarts nodig. Een uitzondering hiervoor geldt indien er sprake is van een spoedeisende hulpvraag via de SEH.
 • Indien een medisch specialist tijdens de behandeling van zorgvraag A bij de patiënt een nieuwe zorgvraag B vaststelt (met een eigen diagnose en een eigen behandeling) mág voor zorgvraag B een nieuw zorgtraject worden geopend indien zorgvraag B voortkomt uit of gerelateerd is aan zorgvraag A. Zónder die relatie met zorgvraag B is wel een nieuwe verwijsbrief van de huisarts nodig.

Terug naar boven

 

Screenen aan de poort op BRMO/MRSA

Uit het oogpunt van patiëntveiligheid is het noodzakelijk dat de risico inventarisatie op MRSA en BRMO aan de poort van het ziekenhuis plaatsvindt. Het LangeLand Ziekenhuis is daarom gestart met het standaard inventariseren van alle patiënten op het risico op MRSA en/of BRMO dragerschap voordat een opname of ingreep plaatsvindt. Na implementatie is het aantal BRMO kweken toegenomen en het percentage patiënten met BRMO ligt hoger dan voorgaande jaren. Deze ontwikkeling kan ertoe leiden dat huisartsen meer vragen over BRMO (gaan) krijgen. Daarom een korte toelichting.

De screening vindt plaats door middel van het stellen van een aantal vragen en wordt uitgevoerd bij alle patiënten die:

 • klinisch opgenomen worden
 • de SEH bezoeken
 • voor dagbehandeling gepland worden
 • endoscopie moeten ondergaan
 • radiologische onderzoeken moeten ondergaan op de angiokamer (CAG, plaatsen shunt, dotteren) of onderzoeken waarbij lichaamsvreemd materiaal achterblijft (drain, sonde, centrale lijn) 

Voor de polikliniek geldt deze risico inventarisatie niet en daar worden geen aanvullende maatregelen genomen bij patiënten met MRSA en/of BRMO.

Voor u van belang

Indien uw patiënt voldoet aan bovenstaande criteria en in een buitenlands ziekenhuis is geweest (korter dan 2 maanden geleden en langer dan 24 uur opgenomen in een buitenlands ziekenhuis) en u bent op de hoogte van een geplande opname/ingreep van deze patiënt, vragen wij u, indien mogelijk, de kweken vast in te sturen (keel, neus, rectum op MRSA/BRMO).

Indien u of uw patiënt vragen heeft over MRSA of BRMO kunt u terecht op:
http://www.langeland.nl/specialismen/medische-microbiologie/ en vervolgens gerelateerde links onderaan de pagina.

Terug naar boven

 

14 november glucosemetercontroledag

Mensen met diabetes die aan zelfcontrole doen, kunnen hun bloedglucosemeter laten controleren in het LangeLand Ziekenhuis op Zaterdag 14 november van 09:30 tot 13:30 uur. Zij kunnen zich met hun glucosemeter en bijbehorende hulpmiddelen (teststrips, prikpen) melden in het ziekenhuis bij de bloedafnamepoli van het laboratorium (route 12). Daar is een gespecialiseerd team aanwezig dat de meter helemaal nakijkt en schoonmaakt. Naast de controle wordt er ook advies gegeven over een goede bloedafname.

De metercontroledag is een onafhankelijke, gratis service van het LangeLand Ziekenhuis. Op de metercontroledag zijn de diabetesverpleegkundigen, het Point of Care team van het Laboratorium en verschillende glucosemeter leveranciers aanwezig. Neemt u voor meer informatie contact op via diabetesvpk@llz.nl.

Terug naar boven

 

KNO start avondspreekuur

Per 1 oktober start de afdeling KNO opnieuw met een avondspreekuur. Dit spreekuur vindt iedere dinsdagavond plaats en wordt verzorgd door mw  I.M. Oskam, KNO-arts. Zij is naast de algemene KNO-heelkunde gespecialiseerd in de neuschirurgie, huidtumorreconstructies en de plastische aangezichtschirurgie (ooglidcorrecties, flapoorcorrecties). Na haar specialisatie tot KNO-arts in het VUmc heeft zij in het Radboudumc een fellowship aangezichtschirurgie gevolgd gedurende een jaar.

KNO online recepten aanvragen

KNO patiënten kunnen per 1 oktober online recepten aanvragen via de website van het LangeLand ziekenhuis.

Terug naar boven

 

Nieuwe verwijsmogelijkheden geriatrie

 

Huisbezoeken geriatrie voor diagnostiek naar cognitie of gedrag

Er is gebleken dat er voor specifieke doelgroepen behoefte bestaat aan huisbezoeken. Voor die groepen zullen wij weer huisbezoeken aanbieden. Namelijk voor kwetsbare ouderen, voor wie het bezoeken van de geheugenpoli te belastend is en waar een indicatie is voor diagnostiek naar cognitie en/of gedrag. De verantwoordelijkheid voor somatische zorg blijft bij de huisarts liggen. Het is van belang dat patiënten relatief stabiel zijn.

Beperkte cognitieve diagnostiek

Er is vraag naar een beperkt onderzoek naar cognitieve functies bij relatief zelfredzame ouderen ouder dan 75 jaar, waarbij twijfel bestaat over de cognitieve vermogens. Als aanvulling op de gebruikelijke brede werkwijze van de geheugenpoli, starten we met een kort diagnostisch traject, (één polibezoek) waarin we ons qua diagnostiek beperken tot de cognitieve functies. Patiënten met ernstige somatische co morbiditeit en psychiatrische of sociale problematiek, komen hiervoor niet in aanmerking; zij kunnen beter verwezen worden naar de geheugenpoli.

Toelichting

Zowel de huisbezoeken als de beperkte cognitieve diagnostiek zullen worden verricht door Angelique de Zwart, verpleegkundig specialist geriatrie. Zij is sinds 2009 deel van het team geriatrie en heeft zich met name toegelegd op cognitieve diagnostiek. Ze zal een anamnese en hetero-anamnese afnemen en een aantal cognitieve testen op maat afnemen. Vaak zal de MoCA met een beperkt aantal aanvullende testen voldoende inzicht bieden. Er wordt vervolgens een cognitieve diagnose gesteld en een behandelvoorstel geformuleerd op de vier assen, conform de huidige werkwijze van het team geriatrie. Uitvoering van het behandelvoorstel ligt vervolgens bij de huisarts. In Zorgdomein staan bovengenoemde trajecten als verwijsmogelijkheid specifiek aangegeven. Na verwijzing wordt een afspraak ingepland door de poli geriatrie, met dezelfde werkwijze als bij de overige verwijzingen naar de geriatrie.

Verhuizing geriatrie

De polikliniek geriatrie is verhuisd naar de 4e etage, route 74. Het team is hier ontzettend blij mee. We zijn in drie jaar tijd gegroeid van twee naar vijf teamleden en de bestaande ruimtes werden te krap. Er is nu genoeg wacht- en rustruimte voor meerdere patiënten en hun naasten tegelijk. Tevens is de polikliniek nu makkelijker te bereiken vanwege een centralere plek binnen het ziekenhuis.

    

Terug naar boven

 

LangeLand behaalt het keurmerk Senior Friendly Hospital

De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG hebben aan 55 van de 120 ziekenhuislocaties het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend. Het LangeLand is daar één van! De normering om voor het keurmerk in aanmerking te komen is t.o.v. 2013 behoorlijk aangescherpt. Van de vijf kwaliteitsaspecten wegen bij de normering de aanwezigheid van een team geriatrie en goede continuïteit van zorg (nazorg na ontslag) zwaar mee. Uit diverse rapporten bleek dat gemiddeld de helft van de ouderen er na een ziekenhuisopname qua functioneren op achteruit was gegaan. Die achteruitgang is onafhankelijk van de reden van de opname. Ouderen vormen nu al de grootste groep patiënten (zeker 60%) en dit percentage zal alleen maar toenemen de komende jaren. Met het keurmerk willen zij de ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen voor optimale zorg voor kwetsbare ouderen.

Dit effect heeft het voor het LangeLand ook zeker gehad. Zodra de concept-eisen bekend werden, hebben wij deze ziekenhuisbreed benut als een prioriteitenlijst voor verbeteringen. Vele verbeterpunten zijn inmiddels doorgevoerd en met een aantal andere punten zijn we bezig. Team geriatrie werkt daarbij o.a. samen met afdeling kwaliteit, SEH, facilitair bedrijf en natuurlijk de verpleegafdelingen. Wij zijn er trots op dat de inmiddels doorgevoerde werkwijze en faciliteiten hebben geleid tot een zodanig goede zorg voor ouderen, dat we glansrijk zijn geslaagd voor het keurmerk!

Terug naar boven

 

Achmea Pluscertificaat 2015 voor kinderdiabetesteam

Het kinderdiabetesteam ontving het Pluscertificaat 2015, omdat de zorg voor kinderen met diabetes voldoet aan alle kwaliteitscriteria die de zorgverzekeraar stelt. Het hebben van een geaccrediteerd VMS, Veiligheids Management Systeem, is hierbij van wezenlijk belang. Ook dat heeft het LangeLand Ziekenhuis. Achmea adviseert verzekerden om naar een ziekenhuis met een Plus te gaan.

We zijn dan ook trots op het certificaat. De zorginhoudelijke indicatoren (‘Diabetes kinderen’) waarop toekenning van het certificaat is gebaseerd, zijn in 2011 ontwikkeld. Als uitgangspunt is gekozen om de populatie te bepalen aan de hand van de DBC/DOT. In Nederland hebben 9563 kinderen en adolescenten jonger dan 24 jaar diabetes type 1 en 1132 diabetes type 2. Kinderen en tieners met diabetes en hun ouders dienen vanaf de dag van de diagnose te worden behandeld en begeleid door een diabetesteam van specialisten op dit gebied (NDF, 2003). Dit team informeert, controleert periodiek de status van de patiënt en ondersteunt hem of haar bij de zelfbehandeling (o.a. instellen insulinedoses, injecties).

Het doel van de diabetesbehandeling is het voorkomen van korte- en langetermijncomplicaties van diabetes mellitus door o.a. een zo optimaal mogelijke regulatie van de bloedsuikers. Regelmatige monitoring van de mate van diabetesregulatie is essentieel om het proces van zorgverlening tijdig bij te kunnen sturen. Op de volgende indicatoren is door Achmea gecontroleerd:

 • Hoeveel kinderen en adolescenten met diabetes werden in het verslagjaar op uw ziekenhuislocatie behandeld door het kinderdiabetesteam?
 • Hoe hoog was het laatst gemeten HbA1c?
 • Hoe hoog was het aantal diabetesgerelateerde acute opnames?
 • Welke zorgprofessionals maken deel uit van het kinderdiabetesteam?
 • Hoeveel kinderartsen participeren er in het kinderdiabetesteam?
 • Is de kinderdiabetesverpleegkundige goed bereikbaar en beschikbaar?
 • Voldoet het ziekenhuis aan Achmea’s voorwaarden aan patiëntveiligheid?

Een zo goed mogelijke regulatie van de diabetes bij kinderen met diabetes type 1 bevordert een lage comorbiditeit. Het HbA1c is de belangrijkste meetbare parameter voor metabole controle (NDF, 2007). De ISPAD guidelines adviseren een waarde onder de 58 mmol/mol (ISPAD, 2006).

Voor deze indicator zijn de waarden 58 mmol/mol en 86 mmol/mol als referentiewaarden gebruikt.

Diabetische keto-acidose (DKA) en ernstige hypoglycemie zijn acute complicaties van diabetes die vaak zijn gerelateerd aan respectievelijk onvoldoende of teveel insulinetoediening. Verschillende risicofactoren zijn bekend, zoals geslacht, etniciteit, extreme HbA1c waarde en psychische stoornissen (Rewers, 2002). De behandeling van diabetes richt zich o.a. op preventie van complicaties zoals DKA en hypoglycemie. Zorgverleners spelen hier een belangrijke rol, door het geven van voorlichting en monitoren van glucosehuishouding.

Terug naar boven

 

Laboratoriumaanvraag bloedprikken polikliniek Bergschenhoek

Regelmatig komen patiënten die bloed willen laten prikken bij Polikliniek Bergschenhoek met een laboratoriumaanvraag van bijvoorbeeld de STAR of SFG. Deze moeten in Polikliniek Bergschenhoek worden overgeschreven op een laboratoriumaanvraag van het LangeLand Ziekenhuis. Dit geeft kans op fouten en kost veel tijd, omdat de formulieren niet landelijk uniform zijn. Daarom het verzoek om patiënten een laboratoriumaanvraag van het LangeLand Ziekenhuis mee te geven wanneer ze bloed laten prikken in Polikliniek Bergschenhoek.

Terug naar boven

 

Nieuwe specialisten

Gretel Sandoval – oogarts

Gretel Sandoval Ramsey is sinds mei 2015 werkzaam als oogarts in het LangeLand Ziekenhuis te Zoetermeer. Ze stelt zich voor: “Ik ben geboren te Panama stad in Panama en heropgeleid als arts in het LUMC en als oogarts in het VUMC Amsterdam. Naast de algemene oogheelkunde, heb ik speciale aandacht voor kinderoogheelkunde en strabismus chirurgie. Mijn doel is om samen met de huisartsen laagdrempelige en efficiënte oogheelkundige zorg van goede kwaliteit te leveren voor de inwoners van Zoetermeer en omstreken.

Terug naar boven

 

Aandachtspunten voor het digitaal labaanvragen via zorgdomein

Ruim 3 maanden na de start van het digitaal 1elijns laboratoriumdiagnostiek aanvragen via Zorgdomein kunnen wij tevreden concluderen dat een groot aantal huisartsen voor de digitale aanvraagwijze heeft gekozen en dat de overgang vrijwel probleemloos is verlopen. Echter lopen we in de praktijk tegen enkele punten aan, die we graag bij u onder de aandacht willen brengen op het proces nog beter te laten verlopen:

 • Aanvragen die u niet in de alfabetische lijst kunt vinden, graag aanvragen onder “afwijkende aanvraag KCL” of “afwijkende aanvraag MMB” rechts onderaan respectievelijk bij de categorie bloed en microbiologie. Vaak wordt dit nu bij klinische gegevens ingegeven, maar dan komt het voor de bloedafnamemedewerkers niet duidelijk op het patiëntbericht, met als gevolg dat de aanvraag soms gemist wordt en de patiënt opnieuw bloed moet komen laten afnemen.
 • Als de tekst aan de bovenkant van het patiëntbericht niet volledig te lezen is, staan de zorgdomein instellingen in uw praktijk nog niet optimaal. U kunt contact opnemen met de helpdesk van zorgdomein op deze te optimaliseren.
 • Indien u een test aanvraagt waarvoor de patiënt nuchter moet zijn, wilt u de patiënt dan wijzen op de instructie onder het kopje “hoe bereid ik mij voor” op het patiëntbericht.
  Let u er ook op dat indien een patiënt nuchter moet zijn voor bv. een triglyceride, u dan ook een nuchtere glucose aanvraagt. Anders geeft dit problemen met de afhandeling, dan wel met de meegerapporteerde referentiewaarden.
 • Indien u bij de aanvraag gekozen heeft voor thuisprik als gewenste afhandeling, ontvangt het laboratorium de aanvraag per email. Het is niet nodig (en niet wenselijk) om de aanvraag naar de patiënt te brengen. Het is wel heel wenselijk om met de patiënt duidelijk de procedure van de thuisprik af te spreken, of een andere contactpersoon op te geven voor het bevestigen van de thuisprik indien de patiënt niet adequaat genoeg meer is. Bij het bevestigen van de afspraak ondervinden we momenteel veel verwarring onder de patiënten waarom het laboratorium hen belt.
 • Met betrekking tot de thuisprik ook het dringende verzoek hier alleen gebruik van te maken als de patiënt echt niet in staat is om naar een prikpost of bloedafnamepoli te komen!

Nog Zorgdomein vragen? U kunt nuttige tips en veelgestelde vragen over labaanvragen via zorgdomein bij het LangeLand Ziekenhuis vinden op: www.langeland.nl > verwijzers > FAQ digitaal labaanvragen.

Terug naar boven

 

Digitaal afnamemateriaal bestellen

Ons digitale bestelformulier voor afnamematerialen wordt ook door u al goed bezocht. Tot 1 oktober kunt u nog per fax bestellen, daarna alleen nog digitaal via:

www.langeland.nl/verwijzers en vervolgens inloggen met:

gebruikersnaam: langeland

wachtwoord: verwijzers

Vervolgens gaat u naar formulieren/bestelformulier lab materialen.

Terug naar boven 

 

Mededeling Bodedienst

Via de bodedienst ontvangt u speciale plastic zakjes met een voorvakje voor het verzenden van urinemonsters met de bodedienst. Regelmatig treffen wij lekkende potjes aan in de zakjes, waarbij het aanvraagformulier onbruikbaar wordt doordat het in het zakje bij het potje heeft gezeten.

Proefondervindelijk hebben wij vastgesteld dat indien de potjes goed aangedraaid zijn en niet te vol, zij geen lekkage vertonen. Graag ook aandacht hiervoor van uw kant. In het vervolg zullen wij uitsluitend deze zakjes leveren, u kunt op het (online) bestelformulier het hokje aankruisen, Plastic zakjes tbv ophaaldienst. Bij de eerstvolgende levering ontvangt u deze zakjes met voorvak.

Terug naar boven

 

Interpretatie calprotectine

Fecale calprotectine is een sensitieve en specifieke marker voor het aantonen van ontstekingen in het darmkanaal. Een positieve calprotectine waarde kan passen bij een inflammatoire darmziekte (IBD), zoals colitis ulcerosa en Ziekte van Crohn.
Indien de waarde in het grijze gebied ligt (tussen 50-150 mg/kg) dan is het advies het onderzoek te herhalen na 6-8 weken. Patiënten met een Prikkelbaar Darm Syndroom kunnen licht verhoogde calprotectine waarden hebben.

Een negatieve test maakt de verdenking op een inflammatoir ontstekingsproces minder waarschijnlijk, waarbij ook altijd naar de klinische klachten gekeken moet worden. Bij een negatieve testuitslag kan er nog sprake zijn van een Prikkelbaar Darm Syndroom indien er wordt voldaan aan de Rome III criteria:

1. Patiënt heeft recidiverende buikpijn of een ongemakkelijk gevoel in de buik gedu­rende minstens 3 dagen per maand in de afgelo­pen drie maanden, terwijl de klachten tenminste 6 maanden vóór de diagnose zijn begonnen.

2. Deze klachten moeten gepaard gaan met tenmin­ste twee van de volgende criteria:

a. De klachten verminderen na defecatie.

b. De klachten zijn geassocieerd met een verande­ring in de frequentie van defecatie.

c. De klachten zijn geassocieerd met een verande­ring in de consistentie van de ontlasting.

Om ondersteuning te geven aan de interpretatie van de calprotectine uitslagen, worden de resultaten vanaf 1 augustus automatisch door het Laboratorium becommentarieert en de Rome III criteria erbij vermeld.

Terug naar boven

 

Vorig bericht Volgend bericht
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

 • om de website goed te laten functioneren.
 • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
 • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.