Haga Ziekenhuis

Nieuwsoverzicht

7 september 2017

Huisartsenbulletin september 2017

 

Nieuwe endoscopieafdeling

Zoals wij u via mail deze week berichtten is in het LLZ de afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuw Endoscopiecentrum. Op dit moment is het nieuwe centrum ingericht op de vierde etage met nieuwe apparatuur en worden medewerkers geschoold.
De hele maand september draait de nieuwe afdeling nog op proef. Vanaf oktober draait de afdeling vijf dagen per week met MDL-artsen uit het HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf ziekenhuis.

Eén van de aanleidingen voor het realiseren van deze nieuwe afdeling is dat we in de loop van 2018 zullen gaan deelnemen aan het landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker.
Voor afspraken bij de MDL-artsen is een verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist. Afspraken voor de polikliniek en de endoscopie kunt u maken via Zorgdomein.
De officiële opening van de nieuwe endoscopieafdeling vindt plaats op 27 september om 17.30 uur. 
 
Wij verwelkomen u graag.

Mevrouw I.H.C. Vugs-Vink, wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Zoetermeer zal de officiële opening verrichten. Locatie: LangeLand Ziekenhuis, Toneellaan 1, vierde etage, routenummer 71.

We vragen u vriendelijk zich aan te melden via: communicatie@llz.nl.
Graag tot dan!

 

Vincent de Bruin, orthopedisch chirurg

Sinds 1 juli 2017 is Vincent de Bruin in ons  ziekenhuis werkzaam als orthopedisch chirurg in de functie van chef de clinique.

Vincent: "Na het afronden van mijn geneeskundeopleiding aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (2002) heb ik eerst enkele jaren als arts-assistent gewerkt in Rotterdam (Sint Franciscus Gasthuis). Hier is, door de traumatologie, mijn belangstelling voor de orthopedie ontstaan.
Mijn opleiding tot orthopedisch chirurg heb ik gevolgd in het AMC en de klinieken in Hoofddorp,  Hilversum en Breda. Mede door de inspirerende stage in het Amphia Ziekenhuis (Breda) ben ik mij, na het afronden van de opleiding in juli 2012, verder gaan verdiepen in de chirurgie van de bovenste extremiteit. Als chef de clinique orthopedie heb ik gewerkt in het IJsselland Ziekenhuis (Capelle aan de IJssel), Orthopedisch Centrum Oost Nederland (OCON, Hengelo-Almelo) en in ziekenhuis Nij Smellinghe (Drachten). Hier hield ik mij vooral bezig met de algemene orthopedie (heup- en knieprothese) en de bovenste extremiteit (arthroscopische schouderingrepen).

Een nieuwe uitdaging is recent begonnen in Zoetermeer. Als inwoner van Bergschenhoek wil ik mijn orthopedische patiëntenzorg verder kleur geven in een voor mij bekende regio.  Ik heb er veel zin in om dit samen met mijn nieuwe collega’s en het gehele team orthopedie te gaan doen.”

 

Voorkom een valongeval

Er zijn steeds meer valongevallen de afgelopen jaren (+12 % presentaties SEH 2010-2015). De stijging wordt vooral gezien bij thuiswonenden. Ook gecorrigeerd voor vergrijzing is deze stijging bij 85+ het grootst. 80% van de personen die met een valongeval op de SEH komen had daarvoor een verhoogd valrisico. Gezien de verdere vergrijzing van Nederland is de verwachting dat valongevallen en letsels verder toe zullen nemen. Ook zonder letsel kan een val leiden tot valangst, vermijdgedrag, functionele achteruitgang en eenzaamheid.

Bij valongevallen spelen meerdere factoren een rol, een multifactoriële interventie kan het valrisico verlagen. Aangetoond effectieve interventies zijn o.a. beweegprogramma’s, het aanpassen van huis/woonomgeving, medicatie-review, vitamine D-suppletie en het verbeteren van de visus.

Tijdige casefinding en interventie kan een deel van de valongevallen voorkomen. Met uitbreiding van het geriatrieteam in 2017 is er uitbreiding van plekken op onze valpolikliniek. De analyse vindt plaats in twee dagdelen, met op de eerste dag een valrisicoanalyse door de geriater. Deze bestaat uit een anamnese, lichamelijk onderzoek, ECG, cognitieve screening en medicatiereview. Op de tweede dag vindt er een assessment plaats door onze fysiotherapeut waarna een gericht behandelplan wordt opgesteld. Afhankelijk van het klinisch beeld worden patiënten mede beoordeeld door de cardioloog en/of neuroloog en wordt zo nodig radiologisch onderzoek verricht.

Een val leidend tot een presentatie bij een arts en/of letsel, meer dan twee vallen het afgelopen jaar of een mobiliteitsprobleem zijn in ieder geval redenen om te verwijzen naar de valpolikliniek. U kunt ook gebruik maken van het algoritme in de richtlijn valpreventie voor het selecteren van patiënten.

Bronnen: Panneman & Nijman (2016). Ouderen op de SEH: na een val in beeld. VeiligheidNL.
Letsel Informatie Systeem 2015, VeiligheidNL; Landelijke Basisregistratrie Ziekenhuiszorg 2015, Dutch Hospital Data; Doodsoorzakenstatistiek 2015 (microbestand), Centraal Bureau voor de Statistiek

 


Informatie over nazorg voor uw patiënt

Sinds enige tijd ontvangt u via ons Transferbureau informatie over de nazorg die voor patiënten geregeld is. Via hun digitale programma om de nazorg te regelen krijgt u als huisarts bij ontslag automatisch het volgende bericht:


Beste heer/mevrouw   ……,

Hierbij  informeren we u over de nazorg van ondervermelde patiënt na ontslag uit ons ziekenhuis.


• NAW-gegevens van uw patiënt
• naam van de organisatie die de zorg gaat leveren
• typering nazorg*
• datum opname
• datum ontslag
• korte samenvatting van de afgesproken zorg
• naam van de behandelend specialist.
* Bij typering van de nazorg wordt een aantal afkortingen gebruikt, die we hieronder nader toelichten:

 

 Afkorting  Volledige term   Toelichting
 PV/VP  Persoonlijke Verzorging/Verpleging   thuiszorg
 MSVT Medisch Specialistische Verpleging Thuis  thuiszorg die onder de verantwoordelijkheid van de medisch specialist valt.
 ELV Laag-complex of Hoog-complex Eerstelijnsverblijf  zorg  op basis van tijdelijk verblijf, met als doel aansterken en/of verder herstel
 GRZ Geriatrische RevalidatieZorg  zorg op basis van tijdelijk verblijf, met een duidelijk revalidatiedoel, op de revalidatie-afdeling van een verpleeghuis
 MSR Medisch Specialistische Revalidatie  revalidatie in een gespecialiseerde instelling, zoals Sophia Revalidatie
 SOM Somatische verblijfszorg  
 PG Psychogeriatrische verblijfszorg   
 HV  Huishoudelijke Verzorging   


U ontvangt deze extra service naast de medische ontslagbrief. 
Heeft u vragen hierover? Neem dan gerust contact op met het Transferbureau via (079) 346 26 86 of  transferbureau@llz.nl.

 


Wijziging in patiëntenstroom voor BOB-patiënten met BI-RADS 0 classificatie

Sinds 1 juli 2017 is er een  wijziging  in de patiëntenstroom  voor BOB-patiënten met een BI-RADS 0 classificatie:

Aanleiding:
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB, ondergebracht bij het RIVM) is belast met de regie van het bevolkingsonderzoek. Vanuit die regietaak willen ze de routing wijzigen van vrouwen die via het BevolkingsOnderzoek Borstkanker (BOB) een BI-RADS 0 uitslag hebben gekregen.

De redenen hiervoor:
Voor een BI-RADS 0 uitslag is in beginsel alleen additionele beeldvorming geïndiceerd.
Bij  65-70% is beeldvormend onderzoek voldoende om duidelijk te maken dat er geen verdere behandeling/ onderzoek nodig is. Een ’fout-positieve uitslagen’ (terecht verwezen maar geen verdenking op maligniteit), heeft op (korte) termijn psychosociale gevolgen die mogelijk leiden tot lagere participatie van deze groep vrouwen aan het BOB.
De introductie van dit verwijstraject zou de stress die de screeningsuitslag met zich meebrengt verminderen

Voordelen van routewijziging:
- korte wachttijd voor vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag (binnen twee werkdagen)
- meer ruimte voor terecht positieve uitslagen op mammapoli, wat mogelijk ook wachttijdvermindering oplevert
- positief effect op de personele inzet en kosten in de gezondheidszorg.

De NVCO, NVvH, NHG en de NVvR hebben de wijziging geaccordeerd. De landelijke richtlijn borstkanker zal hier ook op aangepast worden.

Nieuwe werkwijze:
De nieuwe routing voor deze patiëntengroep moet zijn: direct verwijzen naar de afdeling Radiologie (i.p.v. de Mammapoli). 
- Verwijzing via Zorgdomein (onder echo bij BI-RADS 0) en bellen met de afdeling Radiologie (079-3462520) voor een afspraak tijd en datum (er zijn vier plekken in de week gereserveerd om deze patiënten tijdig te kunnen zien).
- Patiëntenfolder meegeven

- U ontvangt de uitslag van het vervolgonderzoek.

De radioloog kan op basis van aanvullend onderzoek patiënt ’downstagen’ naar B1-2 of ’upgraden’ naar B 4-5. Bij een BI-RADS 3, 4 of 5 zal patiënte door de radioloog worden doorverwezen naar de eerstvolgende Mammapoli (meestal de volgende dag). Bij een BI-RADS 1 of 2 zal patiënte naar u worden terugverwezen.

Patiënten via het BOB met BI-RADS 3 of hoger, verwijzing naar de Mammapoli zoals u gewend bent.

In ZorgDomein wordt u nog extra geattendeerd op de werkwijze bij de verschillende classificaties.

 

Labpakket osteoporosescreening

Voor patiënten met verdenking op osteoporose is er een laboratoriumprotocol ontwikkeld om regionaal dezelfde en doelmatige diagnostiek naar osteoporose in te zetten. Bij het aanvragen van het pakket osteoporosescreening zal standaard bij alle patiënten kreatinine, eGFR, natrium, calcium, albumine, fosfaat, alkalische fosfatase, M-proteïne, TSH en 25-OH vitamine D bepaald worden. Indien calcium, of gecorrigeerde calcium bij afwijkend albumine, verhoogd of verlaagd is zal een PTH worden bepaald. Bij een afwijkende TSH wordt een vrij T4 bepaald. Bij mannen onder de 70 jaar worden additioneel testosteron en SHBG bepaald. Als de testosteron of berekende vrije androgeenindex (testosteron en SHBG-ratio) afwijkend is, worden LH en FSH bepaald.
Het osteoporosepakket is bij de labmodule in Zorgdomein toegevoegd en vanaf heden aan te vragen. Voor de specialisten in het ziekenhuis kan de aanvraag op het papieren aanvraagformulier bijgeschreven worden.

 

 

Dina Creemers-Schild, internist-infectioloog

Sinds juni werkt Dina Creemers-Schild als chef de clinique bij Interne geneeskunde.
Dina: “Ik heb de opleiding gevolgd tot internist-infectioloog in het HagaZiekenhuis en het LUMC en heb deze afgerond in 2014. Sindsdien heb ik op diverse plekken gewerkt, waaronder de endocrinologie in het LUMC, de hematologie in het UMCU en als laatste bij de ouderengeneeskunde in het Alrijne ziekenhuis. Heel divers dus en dat is wat mij ook zo aantrekt binnen de algemeen interne geneeskunde. Ik zie er naar uit om nu de volle breedte van de interne geneeskunde te beoefenen. Ik ben een gedreven en betrokken dokter die enthousiast wordt van ingewikkelde problemen, en bij wie de patiënt altijd centraal staat. Ik kijk er naar uit om jullie binnenkort te ontmoeten.”

 

Let op juiste locatie bij verwijzing Plastische Chirurgie

Onze vakgroep Plastische Chirurgie is enige tijd geleden verhuisd van de Toneellaan naar de Europaweg. Dit levert voor verwijzingen via ZorgDomein helaas wel eens verwarring op.
Het kan gebeuren dat u in Zorgdomein de polikliniek in Bergschenhoek bovenaan aantreft. U kunt de sortering handmatig aanpassen op ’afstand’. Voor Zoetermeerse huisartsen zal dan de juiste locatie, namelijk ’Europaweg’ bovenaan verschijnen.

 


LangeLand Dag 2018

Op 25 januari 2018 organiseren we opnieuw een LangeLand Dag. We organiseren deze geaccrediteerde bijeenkomst voor huisartsen uit de ruime regio Zoetermeer en de specialisten van het LangeLand Ziekenhuis. De scholing is elk jaar gecentreerd rond een ander thema. Deze keer is dat Technologische Zorginnovatie.
De locatie is het Van der Valkhotel in Nootdorp.

 

Afscheid Gerrit van Die, oogarts

Onze zeer gewaardeerde collega Gerrit van Die neemt afscheid. U bent van harte uitgenodigd voor zijn afscheidsreceptie op donderdag 28 september op de polikliniek Oogheelkunde. De receptie vindt plaats van 16.30 tot 18.30 uur. We vragen u vriendelijk zich aan te melden via huisarts@llz.nl.

 

 

 

 

 

Vorig bericht Volgend bericht