;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Rechten, plichten en procedures

Uw rechten en plichten

U heeft als patiënt zowel rechten als plichten in de relatie met uw hulpverlener.

Het toestemmingvereiste
Voordat een onderzoek en/of behandeling begint is uw (mondelinge of schriftelijke) toestemming nodig. De hulpverlener maakt daar aantekeningen van in uw dossier. Bij ingrijpende behandelingen zal uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd. In overige gevallen gaan hulpverleners ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit uw gedrag.

Patiëntendossier
De hulpverlener is verplicht een dossier over u bij te houden. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens betreffende de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. U heeft recht op inzage van dit dossier. U mag alle gegevens uit uw dossier inzien die over uzelf gaan. Uw dossier mag alleen door anderen worden ingezien als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Uw dossier wordt minimaal vijftien jaar bewaard. Na die tijd wordt uw dossier vernietigd tenzij er redenen zijn om dit langer te bewaren.

Uw pasfoto in ons systeem
Patiënten die zich melden voor een onderzoek, afspraak of opname in het LangeLand Ziekenhuis moeten zich kunnen identificeren met een identiteitsbewijs. Het LangeLand Ziekenhuis is wettelijk verplicht uw identiteit te controleren.

Om te voorkomen dat u iedere keer uw identiteitsbewijs moet tonen, kunt u toestemming geven om een foto van u op te nemen in ons ziekenhuisinformatiesysteem. Met behulp van de foto wordt het risico op persoonsverwisselingen en dus ook op medische fouten tot een minimum beperkt.
De medewerker van de inschrijfbalie zal u daarom vragen of uw foto opgenomen mag worden in het ziekenhuisinformatiesysteem. De medewerker neemt daarna een foto met behulp van een webcam.

Wilt u niet dat uw foto in het ziekenhuisinformatiesysteem wordt opgenomen? Dan nemen we uw foto niet op in ons systeem. U bent hiertoe namelijk niet verplicht. U kunt dit op elk moment doorgeven aan de medewerker van de inschrijfbalie. De inschrijfbalie bereikt u via route 10 en hier kunt u terecht op werkdagen tussen 08:00 en 16:30 uur.

Wie kan uw foto bekijken?
Alleen medewerkers die toegang mogen hebben tot uw persoonsgegevens kunnen uw foto zien. Dit zijn bijvoorbeeld uw specialist, de assistente van uw specialist, de verpleegkundige op de afdeling of de medewerker van de financiële administratie die uw nota afhandelt. Het LangeLand Ziekenhuis handelt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het portretrecht. De privacy van uw persoonsgegevens zijn is gewaarborgd.

Wat als u er na verloop van tijd heel anders uitziet?
Op uw verzoek of als uw specialist of een andere hulpverlener hierom vraagt, kan uw foto vervangen worden door een nieuwe. Hiervoor kunt u terecht bij de inschrijfbalie. De medewerker van de inschrijfbalie beoordeelt of een nieuwe foto nodig is. Het gaat er hierbij vooral om of u nog herkenbaar op de foto staat.

Komen kinderen ook op de foto?
Van kinderen jonger dan vier jaar leggen we geen foto vast. Dit omdat het uiterlijk van een jong kind nog erg verandert.

Wilt u niet dat uw foto in het ziekenhuisinformatiesysteem opgenomen wordt?
Dan nemen we uw foto niet op in ons systeem. U bent hiertoe namelijk niet verplicht. U kunt dit op elk moment doorgeven aan de medewerker van de inschrijfbalie.

Meer informatie over uw rechten als betrokkene kunt u nalezen in onze privacyverklaring.

Het recht op privacy
Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw privacy en gegevens. U moet er vanuit kunnen gaan dat alles wat u met uw hulpverleners bespreekt geheim blijft. Hulpverleners moeten vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Alleen de personen die betrokken zijn bij de behandeling zijn op de hoogte van uw situatie. Tevens worden de gegevens die zijn vastgelegd in uw dossier, uitsluitend gebruikt voor degenen die u behandelen. Informatie mag niet zomaar aan uw partner, familie of vrienden worden doorgegeven. Dat mag alleen met uw toestemming.

Medische handelingen of gesprekken moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dit kunnen zien of horen. In het algemeen geldt dat uw privacy zoveel mogelijk moet worden gerespecteerd. Meer over dit onderwerp leest u in onze privacyverklaring.

Het recht op een tweede mening
Als patiënt heeft u het recht om een ‘second opinion’ (tweede mening) te vragen wanneer u het met de diagnose en/of de voorgestelde behandeling niet eens bent. Er wordt dan een oordeel of advies gevraagd van een andere deskundige dan uw eigen hulpverlener. Deze geeft op verzoek zijn mening over een diagnose of een behandeling. Maar hij neemt de behandeling in eerste instantie niet over. Een second opinion kan voor, tijdens, of na een behandeling gegeven worden.

Wat zijn uw plichten als patiënt?
Naast de bovengenoemde rechten heeft u ook plichten. Deze zijn er voor uw eigen veiligheid en welzijn. Het is belangrijk dat u uw hulpverlener duidelijk en volledig informeert, zodat deze een juiste diagnose kan stellen en daarbij de juiste behandeling kan geven. Ook wordt er van u verwacht dat u actief meewerkt aan uw eigen genezing, de voorgeschreven therapie nauwkeurig opvolgt en de aan u voorgeschreven medicijnen trouw gebruikt.

Identificatieplicht
Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan uw zorgverlener. Wij vragen u daarom bij uw eerste afspraak in ons ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspapieren mee te nemen en deze te laten controleren bij onze Registratiebalie.
U kunt zich identificeren bij het ziekenhuis met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Het hierop vermelde Burger Service Nummer (voorheen sofinummer) wordt door ons genoteerd.

Identificatieplicht voor minderjarigen
Ouders moeten ook voor hun minderjarige kinderen over een geldig legitimatiebewijs beschikken als ze naar het ziekenhuis komen. Dit geldt vanaf de geboorte, gezien er in de zorg geen leeftijdsgrens voor identificatieplicht wordt gehanteerd.

Verder dient u mee te brengen:
• geldige verzekeringspapieren en een polisnummer. Indien u geen verzekeringspapieren kunt tonen of niet verzekerd bent, dient u voor de opname een garantieverklaring te ondertekenen en kan een vooruitbetaling worden gevraagd;
• uw patiëntenstickerkaart en eventueel bloedgroepenkaart.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/geldt-de-identificatieplicht-ook-voor-minderjarigen

Wilsverklaring
U kunt in een situatie terechtkomen waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen. Als u het belangrijk vindt dat er, als het erop aankomt, naar uw wensen gehandeld wordt, dan is het verstandig om deze wensen op schrift te stellen (wilsverklaring). Een duidelijke verklaring wordt in principe gerespecteerd. Deze verklaring moet voorzien zijn van uw naam, een recente datum en handtekening.

Declaratie van geleverde zorg

De ziekenhuiszorg wordt geregistreerd aan de hand van de DBC-systematiek (Diagnose Behandel Combinatie). Deze systematiek beschrijft een gemiddeld zorgpakket van een patiënt. De DBC is een verzameling van de activiteiten in een behandeling, van het eerste contact tot en met de laatste controle. In de totaalprijs van een DBC zijn zowel de kosten van het ziekenhuis als het honorarium van de specialist opgenomen, alles op basis van een gemiddelde behandeling. Kijk voor meer informatie over vergoedingen en tarieven.

Afspraak afzeggen

Het LangeLand Ziekenhuis werkt met het zogeheten no-show tarief: een rekening voor patiënten die niet minstens 24 uur van tevoren hebben afgezegd. Aanleiding voor de invoering van dit tarief is dat er geregeld een aantal patiënten zonder zich af te melden niet komt opdagen. Dat kost het ziekenhuis onnodig geld. Bovendien hadden bij tijdige afmelding andere patiënten geholpen kunnen worden. Bij niet tijdig annuleren zullen wij u het landelijk vastgestelde no-show tarief in rekening brengen. Bent u dus verhinderd om naar een afspraak te komen, wilt u zich dan uiterlijk 24 uur van tevoren bij de betreffende polikliniek afmelden? Heeft u een afspraak gemaakt voor de afdeling radiologie, dan kunt u zich afmelden via telefoonnummer 079 - 346.25.20.

Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)

Regelmatig melden de media incidenten van personen, die zich als BIG-geregistreerde uitgeven, terwijl ze niet of niet langer beschikken over een erkende BIG-registratie. Met deze publicatie wil het LangeLand Ziekenhuis meer bekendheid geven aan haar patiënten over het doel van de Wet BIG en de mogelijkheid om te toetsen of een zorgprofessional beschikt over een geldige BIG registratie.
De Wet BIG

  • De Wet BIG maakt deel uit van een serie wetten rond de kwaliteit van de zorg
  • De Wet BIG bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening en beschermt zorgvragers tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.
  • In de Wet BIG staat met dat oogmerk een aantal voorbehouden handelingen beschreven. Alleen bevoegde en bekwame beroepsbeoefenaren mogen deze handelingen verrichten.
  • Daarnaast biedt de Wet BIG titelbescherming. Het valselijk dragen van een beroepstitel wordt bestraft met een boete.

Bij het LangeLand Ziekenhuis beschikken alle werkzame zorgprofessionals over een erkende BIG-registratie. Dit is onlangs gecontroleerd. .

Meer informatie over de wet BIG  is te vinden op: http://www.bigregister.nl/veelgesteldevragen/voorzorgconsumenten/.

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.