;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Vergoeding en tarieven

Wijziging telefonische en email/chat-contacten vanaf 2018
Tot 2018 hadden telefonische en email/chat-contacten geen financiële waarde. Uw DBC werd niet duurder door bijvoorbeeld een telefonisch consult. Per 2018 is de landelijke wet- en regelgeving hierop aangepast en hebben telefonische en email/chat-contacten dezelfde waarde als een herhaal-polikliniekbezoek.

Uw DBC kan dus duurder worden door een telefonisch contact met uw medisch specialist. Dit contact moet wel inhoudelijk een herhaal-polikliniekbezoek vervangen. Houdt u er ook rekening mee dat telefonische consulten of email/chat-contacten vanaf 2018 effect op uw eigen risico kunnen hebben.

Vergoeding
U bent als patiënt aan het Langeland Ziekenhuis de kosten verschuldigd voor de verleende geneeskundige behandeling, service en/of overige diensten volgens de tarieven van het Langeland Ziekenhuis.
Door het aangaan van de behandelovereenkomst verleent u aan het Langeland Ziekenhuis een machtiging om namens u aan uw verzekeringsmaatschappij betaling te vragen van het verzekerde deel van de kosten van uw behandeling. Op eerste verzoek dient u het Langeland Ziekenhuis alle daartoe benodigde informatie over uw verzekering te verschaffen.

Vragen over de factuur
Heeft u een vraag over een factuur van uw zorg bij het LangeLand Ziekenhuis? Kijk eens bij onze veelgestelde vragen.

Vragen over vergoeding van zorg
Heeft u vragen over uw eigen polisvoorwaarden en de vergoeding van uw behandeling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om van tevoren na te gaan of u goed verzekerd bent voor de zorg in het LangeLand Ziekenhuis.

Op www.dezorgnota.nl vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de vergoeding van zorg. Deze landelijke website is een initiatief van ziekenhuizen en zorgverzekeraars om u zo goed mogelijk te informeren over uw zorgkosten.

U kunt ook altijd contact opnemen met onze Zorgadministratie:

• E-mail: zorgadministratie@llz.nl (vermeldt u het betreffende factuurnummer, uw geboortedatum en indien mogelijk uw patiëntnummer).
• Telefonisch: telefoonnummer (079) 346 26 74.

Contracten met zorgverzekeraars
Mensen met de budgetpolis Gewoon ZEKUR moeten, net zoals vorig jaar, opletten bij ons ziekenhuis. Wij hebben voor deze polis geen overeenkomst met de verzekeraar. Heeft u deze polis en staat u op het punt om zich te laten behandelen bij ons? Kijkt u dan op de website van uw zorgverzekeraar of belt u dan met onze afdeling Zorgadministratie, via telefoonnummer (079) 346 26 79.

Het LangeLand Ziekenhuis is niet bekend met de specifieke voorwaarden van alle verschillende polissen bij verschillende zorgverzekeraars. U bent zelf verantwoordelijk om uw polisvoorwaarden te controleren of te informeren bij uw zorgverzekeraar.

Klik op de lijst van Independer of uw verzekeraar een contract heeft bij ons.

De kosten van een behandeling worden niet altijd (helemaal) vergoed!
Iedere inwoner van Nederland is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Veel onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Houdt u echter wel rekening met uw eigen risico, hier vallen de kosten van ziekenhuiszorg ook onder.

Het is ook mogelijk dat u een naturapolis of budgetpolis heeft afgesloten, waarbij uw zorgverzekeraar de zorg in het LangeLand Ziekenhuis niet of slechts deels vergoedt. Ook worden sommige behandelingen alleen vergoed als u een aanvullende verzekering heeft. Voor zorg die valt onder uw aanvullende verzekering krijgt u zelf de rekening van het LangeLand Ziekenhuis. U kunt deze rekening vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar. Vergoeding vindt plaats conform uw polisvoorwaarden. De hoogte van de vergoeding kan lager zijn dan de kosten die het LangeLand Ziekenhuis in rekening brengt, u zult dan een deel zelf moeten betalen. Informeer altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar om onaangename verrassingen te voorkomen.

Altijd een verwijsbrief nodig
Ziekenhuiszorg is tweedelijns zorg. Dat betekent dat verwijzing vanuit de (huis)arts noodzakelijk is. Dit mag ook een arts uit een ander ziekenhuis zijn of de verloskundige. Zonder een geldige verwijzing mag de zorg niet vergoed worden vanuit de basisverzekering. Het LangeLand Ziekenhuis mag de factuur in dat geval niet naar uw zorgverzekeraar sturen. U zult de rekening dus zelf moeten betalen. Een verwijsbrief is een jaar geldig.

Ziekenhuisbezoek in 2020, eigen risico betalen van 2019?
Uw eigen risico betalen over een ander jaar dan u verwachtte? Of over een jaar waarin u niet in het ziekenhuis bent geweest? De Nederlandse Zorgautoriteit brengt het voor u in beeld in dit overzicht met een voorbeeld inclusief fictieve bedragen.

Hoeveel kost mijn behandeling?
Het LangeLand Ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Deze DBC wordt bepaald door de diagnose en de zorgactiviteiten die worden uitgevoerd. De DBC bevat een declaratiecode waarvoor met elke zorgverzekeraar een prijs wordt afgesproken. Omdat vooraf niet altijd duidelijk is welke zorg u precies gaat krijgen of welke diagnose door de arts getypeerd wordt, is het soms lastig om een inschatting van de kosten te maken. Met een declaratiecode kunt u de passantenprijs zelf opzoeken in de passantenprijslijst onderaan deze pagina. Deze prijs kan afwijken van de prijs die we met uw zorgverzekeraar hebben afgesproken.

Wanneer ontvangt u de factuur?
Het ziekenhuis breng het tarief van de DBC na afloop van de behandeling in rekening bij de zorgverzekeraar of bij uzelf. Dit laatste is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent. Er gelden landelijke regels wanneer een DBC moet worden afgesloten. Dit is maximaal een periode van 120 dagen. Ook tussen het afsluiten en het factureren kan enige tijd liggen.

Facturatie ingeval van nazorg

U bent erop gewezen dat een behandeling tot complicaties kan leiden. Mogelijk moet er nazorg geleverd worden om tot het gewenste resultaat te komen. De eventuele kosten van deze nazorg zijn voor uw eigen rekening of worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Passantenprijslijst

Voor de (kleine) zorgverzekeraars waarmee geen contract is afgesloten of voor niet verzekerde zorg, gelden de prijzen uit de passantenprijslijst, te vinden op onze website. Deze tarieven gelden ook als u niet verzekerd bent.

Tarieven
Voor de (kleine) zorgverzekeraars waarmee geen contract is afgesloten of voor niet verzekerde zorg, gelden de prijzen uit de passantenprijslijst (onder aan de pagina). Deze tarieven gelden ook als u niet verzekerd bent.

Tarieven diagnostisch onderzoek
Het LangeLand Ziekenhuis verzorgt diagnostische onderzoeken op aanvraag van uw (huis)arts of verloskundige. Dit noemen we ‘eerstelijns zorg’. Het gaat hier bijvoorbeeld om bloedonderzoek, het maken van een röntgenfoto of het maken van een hartfilmpje. U heeft dan geen afspraak bij een medisch specialist van het LangeLand Ziekenhuis maar wordt direct doorverwezen voor het onderzoek. De huisarts of verloskundige bespreekt de uitslag met u. Houdt er rekening mee dat de kosten van deze onderzoeken ten laste van uw eigen risico komen.

Eigen risico
De kosten voor ziekenhuiszorg, diagnostisch onderzoek, medicijnen of voor andere voorgeschreven zorg komen ten laste van uw eigen risico.
Het eigen risico is alleen van toepassing op de zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed.
In 2020 bedraagt het verplicht eigen risico € 385,00.

Betalingsregeling
Indien u zelf een factuur van het LangeLand Ziekenhuis moet voldoen dan is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op met onze afdeling Debiteurenbeheer:
• E-mail: Debiteurenbeheer@LLZ.nl (vermeldt u het betreffende factuurnummer, uw geboortedatum en indien mogelijk uw patiëntnummer).
• Telefonisch: telefoonnummer (079) 346 26 76 of (079) 346 26 77.
Bereikbaar maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur. Vrijdag van 09.00 tot 14.30 uur.

Heeft u geen verzekeringsbewijs of bent u onverzekerd?

Als u niet verzekerd bent dan komen alle zorgkosten voor uw eigen rekening. Het LangeLand Ziekenhuis vraagt u dan een voorschot van minimaal € 250,00 te betalen. U kunt dit bedrag contant of per pin voldoen. Pas als dit voorschot is voldaan kunt u zich melden op de polikliniek. Als de behandeling is afgerond wordt de definitieve factuur verrekend met het door u reeds betaalde voorschot. Zijn de kosten van uw behandeling lager dan € 250,00 dan krijgt u het teveel betaalde bedrag teruggestort op uw rekening. Zijn de kosten hoger, dan moet u het verschil bijbetalen, binnen de daarvoor geldende termijn.

Heeft u geen verzekeringsbewijs of bent u onverzekerd?
Als u niet verzekerd bent dan komen alle zorgkosten voor uw eigen rekening. Het LangeLand Ziekenhuis vraagt u dan een voorschot van minimaal € 250,00 te betalen. U kunt dit bedrag contant of per pin voldoen. Pas als dit voorschot is voldaan kunt u zich melden op de polikliniek. Als de behandeling is afgerond wordt de definitieve factuur verrekend met het door u reeds betaalde voorschot. Zijn de kosten van uw behandeling lager dan € 250,00 dan krijgt u het teveel betaalde bedrag teruggestort op uw rekening. Zijn de kosten hoger, dan moet u het verschil bijbetalen, binnen de daarvoor geldende termijn.

No show
Het LangeLand Ziekenhuis werkt met het zogeheten no-show tarief: een rekening voor patiënten die niet zijn komen opdagen en die niet minstens 24 uur van tevoren hebben afgezegd. Dit tarief is ingevoerd, omdat het geregeld voorkomt dat patiënten niet komen opdagen, zonder zich tijdig af te melden. Dat kost het LangeLand Ziekenhuis onnodig geld. Bovendien kunnen wij bij een tijdige afmelding andere patiënten helpen. Bij niet tijdig annuleren brengen wij u daarom een no-show tarief in rekening ten bedrage van EUR 45. Bent u dus verhinderd om naar een afspraak te komen, wilt u zich dan uiterlijk 24 uur van tevoren bij de betreffende polikliniek afmelden? Afzeggen per e-mail is ook mogelijk via afzeggen@llz.nl. Heeft u een afspraak gemaakt voor de afdeling Radiologie, dan kunt u zich afmelden via telefoonnummer: 079 - 346 25 20. De administratie van het Langeland Ziekenhuis geldt als het volledige bewijs dat en wanneer een afspraak is gemaakt of is afgezegd.

Identificatie
U dient zich als patiënt steeds op eerste verzoek van het Langeland Ziekenhuis te kunnen identificeren met een wettelijk erkend identiteitsbewijs. Als u deze niet kunt tonen dan is het Langeland Ziekenhuis gerechtigd de behandelingsovereenkomst met u op te schorten behoudens in geval het om acuut te verlenen zorg gaat.

Passantentarieven 2023

Passantentarieven LangeLand Ziekenhuis 2023
Passantentarieven LangeLand Huidkliniek 2023

Passantentarieven 2022

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Langeland Ziekenhuis 2022
Standaard prijslijst overige zorgproducten Langeland Ziekenhuis 2022
Passantentarieven LangeLand Huidkliniek 2022

Passantentarieven 2021

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2021 Langeland Ziekenhuis
Standaard prijslijst overige zorgproducten 2021 Langeland Ziekenhuis Zoetermeer
Passantentarieven LangeLand Huidkliniek 2021

Passantentarieven 2020
Passantenprijslijst DBC-zorgproducten 2020 LangeLand Ziekenhuis 
Passantenprijslijst overige zorgproducten 2020 Langeland Ziekenhuis
Passantentarieven LangeLand Huidkliniek 2020

Passantentarieven 2019
Passantenprijslijst overige zorgproducten 2019 Langeland Ziekenhuis
Passantenprijslijst DBC zorgproducten 2019

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.